Stadgar

STADGAR FÖR

FÖRENINGEN GAMLA BESKOWITER

antagna 1933-01-16 med senare ändringar

§ 1

Föreningen har till ändamål att verka för sammanhållning mellan Gamla Beskowiter, samla minnen till skolans historia och i övrigt verka för bevarande av dess traditioner. Föreningen skall dessutom genom bidrag stödja annan privat skolverksamhet i riket.

 

§ 2

Medlemmar i föreningen är fd elever och lärare i Beskowska Skolan, vilka anmält intresse att inträda i föreningen och erlagt ständig avgift.

 

§ 3

För att leda föreningens verksamhet och för att förvalta föreningens tillgångar och handlingar utses årligen på ordinarie föreningsmöte en styrelse bestående av ordförande, 3-5 övriga ledamöter och högst 2 suppleanter för tiden intill nästa ordinarie föreningsmöte.

 

§ 4

Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Över sammanträden skall protokoll föras.

 

§ 5

Räkenskap och bokslut.

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Styrelsen ombesörjer att räkenskaper förs och att bokslut upprättas före mars månads utgång. Styrelsens årsredovisning, omfattande verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt räkenskaper skall överlämnas till revisorerna senast 6 veckor före ordinarie föreningsmöte.

 

§ 6

För granskning av styrelsens förvaltning samt föreningens räkenskaper utses årligen på ordinarie föreningsmöte 2 revisorer jämte 1 revisorssuppleant. Revisorerna skall senast 2 veckor före ordinarie föreningsmöte återställa handlingarna samt avgiva revisionsberättelse.

 

§ 7

Användande av föreningens medel.

För uppfyllande av ändamålsbetämmelserna enligt § 1 får såväl nettoavkastningen som kapitalet användas. Förbrukning av kapital bör dock ej ske i snabbare takt än att föreningens kapital i någotsånär lika proportioner förbrukas under föreningens beräknade livstid. Avkastning som under ett år ej tagits i anspråk lägges till kapitalet för senare förbrukning enligt ändamålsparagrafen. Föreningens firma tecknas av ordförande, kassör, sekreterare eller kapitalförvaltare, två i föreningen.

 

§ 8

Föreningens tillgångar skall vara placerade i depå hos affärsbank eller fondkommissionär med statlig lånegaranti eller utlånas mot fullgod säkerhet.

 

§ 9

Ordinarie föreningsmöte skall hållas årligen för juni månads utgång. Extra föreningsmöte skall hållas på begäran av styrelsen, revisorerna eller minst 15 medlemmar. Kallelse till föreningsmöte skall äga rum tidigast 4 veckor, senast 2 veckor före mötet. I kallelsen skall anges vilka ärenden, utöver nedanstående, som skall behandlas. Andra ärenden äger ej upptagas till beslut. På ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden upptagas till behandling.

 

Mötets öppnande

Utseende av ordförande att leda mötets förhandlingar

Utseende av sekreterare att protokollföra mötets förhandlingar

Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

Fråga om mötets behöriga sammankallande

Framläggande av styrelsens årsredovisning

Framläggande av revisorernas berättelse

Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter och suppleanter

Val av 2 revisorer och 1 suppleant

Mötets avslutande

 

Önskar medlem upptaga annat ärende till beslut på mötet skall skriftlig hemställan göras till styrelsen senast 6 veckor före mötet. Styrelsen skall vid behov bereda ärendet. Annat ärende kan även upptagas efter styrelsens beslut.

 

§ 10

För ändring av dessa stadgar erfordras att beslutet biträdes av minst två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande. Förslag till nya stadgar skall biläggas kallelsen till mötet.

 

§ 11

Föreningens upplösning.

När föreningens medlemsantal nedgått till under 100 personer dock senast år 2033 i samband med föreningens hundraårsjubileum skall föreningen upphöra. Uppstår eljest fråga om föreningens upplösning, skall detta behandlas på ordinarie föreningsmöte. För beslut erfordras att minst fyra femtedelar av de vid föreningsmötet närvarande bifaller förslaget, varefter frågan hänskjutes till ett extra särskilt härför utlyst föreningsmöte, då slutlig upplösning av föreningen sker, om minst fyra femtedelar av de vid det extra föreningsmötet närvarande så besluta. Befintliga med skall därvid överlämnas till privat skola om sådan finnes eller eljest till välgörande organisation.

 

Stockholm den 7 juni 2005